Contact Us

Hotline: +86-15122725930
E-mail: ctjzh@ctjzh.com
Web Site: www.ctjzh.com
Address: 11 Shuangchuan Road, Beichen Science Park, Tianjin
 
 
After the phone
Beijing Region: Words:+86-13810910548 Zhang peng
Tianjin, Eastern Provinces, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia, Shandong, Hebei, Henan, Gansu, Ningxia, Qinghai, Xinjiang, Tibet Region: +86-13682180808 Zhang qiang
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Fujian Region: +86-15122801400Zhi-qiang zheng
Guangdong, Guangxi, Hainan Region:+86-13711693611  Lin Jinzhou
 Hunan, Hubei, Yunnan, Sichuan, Chongqing, Guizhou Region:+86-13652072033 Zou Chenqing